درباره آزمایشگاه اکرودیته زعفرانچی 

آزمایشگاه­ زعفرانچی آزمون   ، در سال 1385 با هدف انجام آزمون های تخصصی زعفران و سایر فرآورده های غذایی و همکاری با ارگان های دولتی و بخش خصوصی تاسیس شد و در همان سال به عنوان آزمایشگاه مرجع اکرودیته توسط اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی تائید صلاحیت گردید.

اين آزمايشگاه‌‌ جهت افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق  ایجاد بهبود مستمر در خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، از طریق ایجاد صلاحیت های لازم در آزمایشگاه ، و رعایت اصول بی طرفی و محرمانگی و استفاده از دانش فنی و مهارت کارکنان خود سعی نموده بهترین خدمات را به مشتریان ارائه نماید.

براي دستيابي به اين موارد، آزمایشگاه­ زعفرانچی آزمون سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ISO/IEC 17025:2017 طراحي نموده و مدير ارشد و کلیه کارکنان  اين آزمايشگاه‌ خود را ملزم و متعهد مي‌دانند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود و توسعه  فعاليت‌هاي آزمايشگاه ‌، فراهم آورند.

همچنین نتایج حاصل از آزمون های فیزیکو شیمیایی با جداول زیر (طبق استاندارد ملی ایران) تطابق داده شده و درجه زعفران مشخص خواهد شد.

ردیفویژگــی هادرجه بندی
رشته ای بریدهرشـته ایپودر
ممـتاز۱۲۳۴ممتاز۱۲۳
۱خامه همراه با کلاله (حداکثردرصد جرمی )۰/۵۵۱۰۲۰۳۰
۲

مواد خارجی (حداکثردرصد جرمی )

۲-۱) مواد خارجی مربوط به گیاه (حداکثر )

۲-۲) مواد خارجی مربوط به محیط

۰/۱-۱-۱-۲-۲-۰/۱-۱-۲-۲-
۳رطوبت و مواد فرار حداکثر (درصد جرمی )۱۰۱۰۱۲۱۲۱۲۸۸۸۸
۴خاکسترکل براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی )۵/۵۶۷۷۷۵/۵۶۷۷
۵خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی)۰/۵۱۱۱۱۰/۵۱۱۱
۶عصاره محلول در آب سرد براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی)۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵
۷پیکروکروسین براساس ماده خشک (جذب درطول موج nm257 ( ، حداقل۸۵۸۰۷۰۷۰۷۰۸۵۸۰۷۰۷۰
۸سافرانال براساس ماده خشک ( جذب در طول موج nm 330)، حداقل۲۰-۵۰۲۰-۵۰۲۰-۵۰۲۰-۵۰۲۰-۵۰۲۰-۵۰۲۰-۵۰۲۰-۵۰۲۰-۵۰
۹کروسین براساس ماده خشک ( جذب درطول موج nm 440) ،حداقل۲۲۰۲۰۰۱۸۰۱۵۰۱۴۰۲۲۰۲۰۰۱۸۰۱۵۰
۱۰استخراج و تشخیص رنگهای افزودنیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفی