زعفران، طلای سرخ، کلاله و خامه های خشک شده گل های بنفش رنگ زعفران( .Crocus sativus L) عضوی از خانواده زنبقیان و بومی ایران است.  ایران حدود ۹۰ % تولید جهانی زعفران را به خود اختصاص داده است که بخش عمده ای از آن در استان خراسان رضوی تولید می شود. زعفران گرانبهاترین ادویه در جهان است ، به طور تخمینی ۷۵۰۰۰ گل زعفران یا به عبارتی ۲۲۵۰۰۰ کلاله فقط برای تولید ۴۵۳ گرم از این ادویه بی نظیر مورد نیاز است.

کلاله ها باید قبل از شکوفایی کامل گل ها و قبل از اینکه ترکیبات فعال مطلوب آنها در اثر گرما تبخیر شود با دست جداسازی شده و سپس خشک شوند. طی فرآیند خشک کردن کلاله ها حدود ۸۰ % وزن خود را از دست می دهند . این فرآیند تاثیر مطلوبی در ویژگی های زعفران داشته و نقش مهمی در افزایش زمان ماندگاری این ادویه ایفا می کند.